Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement bevat regels voor de huurders van De Spot.

Definities

a. Vastgoedmanager:
Hoekstra Vastgoedbeheer is aangesteld als beheerder van het gebouw. Zij worden in dit huishoudelijk reglement ‘vastgoedmanager’ genoemd.

b. Gebouw:
De studio’s en appartementen tezamen met alle gemeenschappelijke ruimten.

c. Appartement:
Privé-gedeelte van het gebouw.

d. Huurder:
Degene die op grond van de huurovereenkomst tot het gebruik van een studio/appartement is gerechtigd.

e. Verhuurder:
Eigenaar van het gebouw.

f. Gemeenschappelijke zaken:
Alle zaken die bestemd zijn of worden, om door alle huurders gebruikt te worden.

1. Het gebouw – Gemeenschappelijke gedeelten

a. Huisvuil kan men deponeren in de daarvoor bestemde container.
Papier, karton, en stuk gemaakte kartonnen dozen kan in de papiercontainer.
Groen afval hetzij los of in een bio-zakje in de groene container.
Glas elders in een glascontainer.

b. De bewoners moeten er zoveel mogelijk toe bijdragen dat de gemeenschappelijke ruimten schoon en netjes wordt gehouden.

c.Grof vuil mag niet bij de containers worden gedeponeerd. Voor het afhalen van grof vuil kan een ieder zelf een regeling treffen met de grofvuilverwerker.

d. Het is huurder niet toegestaan huisvuil, papier, materiaal, goederen of anderszins te deponeren, c.q. te storten in de algemene ruimten.

e. De toegangsdeuren naar de toegangshal mogen nimmer zonder toezicht open blijven staan, dit in verband met de veiligheid.

f .Bij verhuizingen, werkzaamheden aan/in de woning, het verwijderen van grofvuil e.d. dient huurder zelf zorg te dragen de gemeenschappelijke ruimten schoon worden achtergelaten.

g. Fietsen moeten in de daarvoor bestemde fietsenberging geplaatst worden.

h. Het is niet toegestaan te colporteren, te collecteren en/of propaganda te maken in het gebouw.

i. Onbekenden die het complex willen betreden kunnen via het videosysteem toegang  vragen. Het is niet toegestaan de deur te ontgrendelen zonder dat de bezoeker het doel van zijn bezoek heeft kenbaar gemaakt. Tevens dient te worden voorkomen dat onbekenden met bewoners mee naar binnen gaan. Iedere huurder dient er zorg voor te dragen, dat de buitendeur goed in het slot valt.

j. Onnodig luidruchtig geluid in de gemeenschappelijke gedeelten is niet toegestaan. Ook is spelen van kinderen in de liften en gemeenschappelijke gedeelten niet toegestaan.

k. Het is niemand toegestaan zonder toestemming verhuurder zich op het dak te bevinden.

l. Roken is verboden in alle gemeenschappelijke ruimten.

m. In brievenbussen aangetroffen en niet gewenst drukwerk enz. mag niet in de algemene ruimten, fietsenbergingen en/of de hal worden gedeponeerd.

n. Moedwillige beschadigingen aan auto’s worden in rekening gebracht bij de veroorzaker.

o. De eigenaren dienen beschadiging aan lift en galerijen en bij het verhuizen van goederen te voorkomen. Men dient bij eventuele beschadiging dit bij de vastgoedmanager te melden.

p. Moedwillige beschadiging aan de studio’s/appartementen en/of appartementencomplex wordt in  rekening gebracht bij desbetreffende huurder.

q. Het is niet toegestaan op de parkeerplaats buiten de belijning te parkeren. Er mag alleen op de parkeerplaats geparkeerd worden waarvoor een overeenkomst gesloten is.

r. Uit oogpunt van veiligheid is het niet toegestaan vluchtwegen te blokkeren of in de gemeenschappelijke gedeelten voorwerpen of andere obstakels te plaatsen zoals fietsen, meubilair, vuilniszakken, bloembakken e.d. alsmede voorwerpen al dan niet tijdelijk aan de wanden op te hangen.

s. Honden, katten en overige huisdieren zijn toegestaan mits deze niet voor overlast of voor vervuiling zorgen, de vastgoedmanager behoudt zich het recht voor huisdieren te verbieden. Huisdieren mogen niet los lopen in de gemeenschappelijke ruimten of op het terrein.

t. Wijzigingen aan de buitenzijde van een studio/appartement zijn niet toegestaan.

2. De privé gedeelten

2.1. Gebruik


a. Huurders dienen de privé-gedeelten te gebruiken overeenkom­stig de daaraan gegeven bestemming. Afwijking van deze bepaling is slechts geoorloofd met toestemming van eigenaar. De studio’s/appartementen zijn bestemd voor woonhuis. Ook indien in een studio/appartement een klein kantoor of een kleine praktijk wordt geves­tigd, zonder dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de woonfunctie van de studio/appartement en hierdoor ook geen onredelijke hinder aan het woongenot van de overige huurders wordt veroor­zaakt, is toestemming van de eigenaar noodzakelijk.

b. Het is niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten aan verwarming- en waterleidinginstallaties .

2.2. Onderhoud

a. Huurder is verplicht zijn privé-gedeelte behoorlijk te onderhouden.

b. Ten opzichte van het zich in het privé-gedeelte bevindende gemeen­schappelijke zaken, zoals bijvoorbeeld technische instal­laties, dient huurder de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zonder toestemming van verhuurder mogen geen aanpassingen worden doorgevoerd.

c. Voor het verrichten van handelingen met betrekking tot de gemeen­schappelijke gedeelten of zaken is huurder ver­plicht toestemming te geven tot het betreden van zijn privé-gedeelte door de betrokken functionaris.

d. Bij (dreiging van) belangrijke schade in een privé-gedeelte met (dreiging van) ernstige hinder voor andere huurders is men verplicht de vastgoedmanager onmiddellijk hiervan in kennis te stel­len en de nodige maatregelen te nemen. Dit geldt ook voor stormschades.

e. Het appartementencomplex is collectief verzekerd voor glasschade voor ruiten dienende tot lichtdoorlating en tevens in regelrecht contact met het buitenlicht. Tevens is een opstalverzekering afgesloten.

f. Opdrachten voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken worden uitsluitend door de vastgoedmanager gegeven. Wanneer huurder eigenmachtig werkzaamheden verricht of laat verrichten, aan gemeenschappelijke gedeelten en daarop betrekking hebbende zaken en die in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement, dan komen de daarmee verbonden kosten met betrekking tot het terugbrengen in de oorspronkelijke toestand voor rekening van huurder.

2.3. Hinder 

a. Huurders zijn gehouden hun privé-gedeelten zodanig te gebruiken, dat andere huurders  geen hinder ondervinden.

b. Als onredelijke hinder geldt onder andere: Het voortbrengen van tot in belendende appartementen te horen geluiden, bv. door radio, televisie of andere geluid- voortbrengende apparatuur. Ook overdag dient men met de mogelijkheid van geluidshinder of geluidsoverlast rekening te houden.

c. Als een ander last heeft van geluidsapparatuur van een huurder, gelieve deze op verzoek zachter te zetten.

d. Om hinderlijke contactgeluiden te beperken, zoals lopen en schuiven van meubilair, zijn min of meer harde vloerbedekkingen (zoals vilt, kurk, parket, laminaat, plavuizen, linoleum enz.) verboden, tenzij wordt aangetoond dat vloerbedekking de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met 10 db of meer verbetert. Onder iedere vloer dient een ondervloer te worden geplaatst, dit om overlast te voorkomen en er niet meer dan 10 decibel naar de onderburen mag gaan.

2.4. Overige bepalingen

a. Wasgoed mag slechts worden gedroogd aan de binnenzijde van de appartementen. Het is niet toegestaan lijnen, rekken o.i.d. aan gevels of valbeveiligingen te bevestigen.

b. Het aanbrengen van uithangborden, zonneschermen, windschermen, screens of rolluiken ed. is niet toegestaan. Evenals het aanbrengen van bloembakken, antennes c.q. schotels aan de buiten­zijde van de gevels niet toege­staan is.

c. Het is huurder niet toegestaan de volgende zaken op het terrein of in het gebouw te plaatsen: explosieven (waaronder vuurwerk), gassen, benzine of ander licht ontvlambare en/of explosieve stoffen. Tevens mogen er geen motoren of machines in werking zijn die stank- of geluidsoverlast veroorzaken

d. Naamplaatjes voor de brievenbussen en voordeuren  dienen uniform te zijn.

e. Teneinde bevuiling van het gebouw en zijn omgeving tegen te gaan, mogen brood, etensresten, vogelvoer en dergelijke niet vanuit het appartementencomplex naar buiten worden gegooid. Het voeren van vogels en het naar beneden gooien van sigaretten­peuken of ander materiaal is evenmin toegestaan.

Van huurders wordt verwacht dat ze elkaar rechtstreeks aanspreken op het niet naleven van het (huishoudelijk) reglement of op handelingen en/of nalatigheden, waardoor het gewenste leef- en woonklimaat wordt geschaad. Dit is de snelste en eerlijkste manier en voorkomt ergernis. Aanhoudende klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de vastgoedmanager.

Indien een bewoner de regels van het Huishoudelijk Reglement overschrijdt is de vastgoedmanager/ eigenaar gemachtigd onderstaande sancties uit te schrijven.
-  Sancties voor vuil: € 50,00
-  Sancties voor fout parkeren: € 100,00
-  Sancties voor vernielingen: daadwerkelijke kosten zullen in rekening worden gebracht.
-  Sancties voor fietsen welke niet in de fietsenberging geparkeerd staan: € 50,00

* Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit huishoudelijk reglement.

WAAR VIND JE DE SPOT?